13. JmL 2022 Dambořice - Rozpis závodu

sobota 15. 10. 2022
rankingový koeficient 1.0 (ORIS ID 7012)

Název závodu

13. jihomoravská liga v orientačním běhu
13. závod oblastního žebříčku Valašské oblasti v orientačním běhu

Pořádající orgán
Český svaz orientačních sportů, Jihomoravská oblast

Pořádající subjekt
KOB ALFA Brno z.s. (ABM)

Druh závodu
jednorázový denní závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem, předpokládané časy vítězů dle SŘ Jihomoravské oblasti

Datum konání závodu
15. 10. 2022 (sobota)

Centrum závodu
Dambořice – turistická základna (49.0503211N, 16.9112594E)
D10, H10, D12, H12, D14, H14, D16, H16, D18, H18, H21C, D21C, H21D, D21D, D35,
H35, D45, H45, D55, H55, D65, H65, H70, H90, P (jednoduchá trať cca 3 km pro příchozí)
D10N, H10N, (fáborkovaná trať), HDR (fáborkovaná trať pro rodiče s dětmi)

Termín přihlášek
pondělí 10. 10. 2022 (23:59) (první termín)
středa 12.10.2022 (17:00) (druhý termín)

Adresa pro zasílání přihlášek
výhradně přes přihlašovací systém ORIS na: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=7012

Vklady

1. termín
HD10-DH90 - 60,- Kč; HDR 60,-Kč; P 120,-Kč; ostatní 120,-Kč,
2. termín za 150% základního vkladu
HD10-DH90 - 90,- Kč; HDR 60,-Kč; P 120,-Kč; ostatní 180,-Kč,
přihlášky po 2. termínu a v den závodu na prezentaci za 200% základního vkladu
pro kategorie HDR, P vždy vklad 100%, půjčovné čipu 40,-Kč.

Úhrada vkladů

1. převodem na oddílový účet KOB ALFA Brno z.s.
Číslo bankovního účtu: 159826453/0600, VS: číslo podle adresáře ČSOS
2. platba v hotovosti na prezentaci

Místo + čas prezentace
v centru závodu 9:00 - 10:00

Čas startu 00
10:30

Vzdálenosti

  • centrum - parkoviště: 500m (dle pokynů pořadatele)
  • centrum - start: 500m
  • centrum - cíl: 500m


Mapa
Skřípov 1:10 000, ekvidistance : 5 m, stav 10. 2022
autor: Libor Adámek
klíč ISOM2017-2, mapa bude v mapníku, rozměr A4

Terén
typický Ždánický les, kopcovitý, převážně dobře průběžný s hustou sítí cest

Způsob ražení
bude použit razící systém SportIdent v módu SI AIR (bezkontaktní), jeden čip nesmí být v závodě použit dvakrát, čísla čipů a požadavky na zapůjčení uvést v přihlášce. Při ztrátě zapůjčeného čipu bude účtována cena 1000 Kč

Doprava
pořadatel nezajišťuje

Možnosti občerstvení
občerstvení v centru

Dětská školka
nebude organizována

Adresa, kde je možno získat informace o závodu
Libor Adámek, email: adams67@seznam.cz
https://abmbrno.cz/stranka/ 13-jml-2022-damborice

Ředitel
Marek Palát

Hlavní rozhodčí
Libor Adámek R2

Stavitel tratí
Filip Adámek

Pravidla
Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu JmO v OB a prováděcích předpisů k soutěžím JmO v roce 2022.

Upozornění
Závodníci se účastní sportovní akce na vlastní riziko. Zdravotní služba nebude zajištěna. Účastníci jsou povinni dodržovat v době závodu platná hygienická opatření proti šíření COVID-19. Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků v informačním systému ORIS. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi.

Protesty

písemně hlavnímu rozhodčímu proti úhradě 400 Kč v hotovosti. Případné protesty proti oficiálním výsledkům lze zasílat na adresu hlavního rozhodčího: Libor Adámek, Kounicova 75, 602 00 Brno

Rozpis byl schválen soutěžní komisí JmO dne 15.9.22

JirkaZ 12:20 - 04.12.2021